Príobháideacht & Fianáin

Ráiteas Ginearálta

Urramaímid do cheart chun príobháideachta.  Gach uair a thugann daoine cuairt ar shuíomh gréasáin, coinneofar dhá leibhéal faisnéise ghinearálta maidir leis an gcuairt sin. Sa chéad leibhéal, cuimsítear faisnéis staidrimh agus faisnéis anailíseach eile maidir leis na brabhsálaithe go léir a thugann cuairt ar an suíomh, is faisnéis a bhailítear ar bhonn comhiomlán agus nach bhfuil sonrach do dhaoine ar leith. Sa dara leibhéal, cuimsítear faisnéis atá pearsanta nó sonrach do chuairteoir ar leith a chinnfidh, go feasach, an fhaisnéis sin a chur ar fáil.

Leis an bhfaisnéis staidrimh agus anailíseach, cuirtear faisnéis ghinearálta ar fáil nach bhfuil sonrach do dhaoine ar leith agus a bhaineann leis an méid seo a leanas: an líon daoine a thugann cuairt ar an suíomh gréasáin seo;  an líon daoine a thagann ar ais chuig an suíomh seo; na leathanaigh a dtugann siad cuairt orthu; cá rabhadar sular thángadar chuig an suíomh seo agus an leathanach deiridh ar an suíomh ar bhreathnaíodar air sular fhágadar an suíomh. Cuidíonn an fhaisnéis seo linn faireachán a dhéanamh ar an trácht ar ár suíomh gréasáin agus, ar an gcaoi sin, is féidir linn acmhainn agus éifeachtúlacht an tsuímh a bhainistiú. Chomh maith leis sin, cuidíonn an fhaisnéis seo linn a thuiscint cé na codanna den suíomh seo a bhfuil an t-éileamh is mó orthu agus measúnú a dhéanamh ar iompar agus ar shaintréithe úsáideoirí sa chaoi gur féidir an spéis i réimsí éagsúla den suíomh a thomhas agus úsáid réimsí éagsúla den suíomh a thomhas.

Ráiteas maidir le Cosaint Sonraí

Sa ráiteas seo, tá faisnéis maidir leis na bealaí ina mbailíonn nó ina n-úsáideann an Banc Ceannais sonraí pearsanta arna dtabhairt dó chun an Scéim Ráthaíochta Taiscí (”SRT”) a riaradh.

Chun críocha na reachtaíochta um chosaint sonraí, is é Banc Ceannais na hÉireann, Cé an Phoirt Thuaidh, Baile Átha Cliath 1, an rialaitheoir sonraí do shonraí pearsanta a chuirtear ar fáil don SRT.

Faoin SRT, cosnaítear taisceoirí i gcás nach mbeidh banc, cumann foirgníochta nó comhar creidmheasa (a ngairtear ‘institiúidí creidmheasa’ díobh i dteannta le chéile) arna údarú ag an mBanc ábalta taiscí a aisíoc. Bíonn an SRT á hoibriú i gcomhréir le Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Scéimeanna Ráthaíochta Taiscí) 2015 (”Rialacháin 2015”).  D’fhostaigh an Banc Ceannais Equinti ICS Limited, 205 Bóthar an Aerfoirt Thiar, Béal Feirste, BT3 9ED, chun réiteach seachfhoinsithe SRT a sholáthar d’institiúidí creidmheasa.

Faisnéis phearsanta a bhailiú agus a úsáid

Faoi Rialacháin 2015, próiseálann an SRT sonraí pearsanta áirithe arna gcur ar fáil ag institiúidí creidmheasa atá clúdaithe faoin SRT, ar sonraí iad a bhaineann le taisceoirí aonair nó le daoine aonair a bhíonn ag obair do thaisceoirí eile a thagann faoi raon feidhme SRT, nó a bhaineann leo ar bhealach eile (amhail cuideachtaí nó clubanna nó cumainn). I gcás ina dtionscnófar an SRT, féadfaidh taisceoir aonair faisnéis a sholáthar go díreach don SRT i gcás inar gá sin chun méid a thaisce nó a taisce incháilithe a ríomh.

Bainfidh an SRT úsáid as na sonraí pearsanta sin chun críocha a bhaineann le hoibriú SRT, lena n-áirítear chun aisíocaíochtaí leis na taisceoirí sin a riaradh i leith taiscí incháilithe i gcás nach mbeidh institiúid chreidmheasa ábalta taiscí den sórt sin a aisíoc i gcomhréir le Rialacháin 2015 agus chun faireachán leanúnach a dhéanamh ar réitigh SRT arna gcur chun feidhme ag institiúidí creidmheasa údaraithe. Ar na sonraí pearsanta a phróiseálfaidh an SRT, áireofar an méid seo a leanas:

(a) ainm

(b) dáta breithe

(c) seoladh reatha agus seoltaí roimhe seo

(d) uimhir ghutháin

(e) seoladh ríomhphoist

(f) eolas cuntais.

Tá an fhaisnéis seo riachtanach chun go bhféadfar taisceoirí a shainaithint go cruinn agus chun a áirithiú go bhféadfar aisíocaíochtaí a dhéanamh go héifeachtúil i gcás ina dtionscnófar an SRT.

Aon sonraí pearsanta a gheobhaidh an SRT ó institiúid chreidmheasa chun críocha faireacháin leanúnaigh, déanfar iad a stóráil go sábháilte agus a choinneáil go ceann tréimhse uasta 90 lá i ndiaidh an teagmhais tástála/ionsamhlúcháin ar ina leith a iarradh iad.

I gcás ina dtionscnófar an SRT go hiarbhír, coinneofar na sonraí go ceann cibé tréimhse is gá chun tacú le próisis tacaíochta amhail cúiteamh a íoc, achomhairc agus díospóidí a phróiseáil, etc.

Ní dhéanfar aon sonraí pearsanta a bhailiú ar shuíomh gréasán SRT cé is moite d’aon fhaisnéis arna cur ar fáil go saorálach ag daoine aonair don SRT (e.g. trí ríomhphost a chur chugainn nó trí chlárú linn).  Faisnéis ar bith a chuirfidh daoine aonair ar fáil ar an gcaoi sin, ní chuirfear ar fáil do thríú páirtithe í, agus bainfidh an SRT úsáid aisti chun na críche dár chuir tú ar fáil í, agus chun na críche sin amháin.

Do chearta

Má phróiseálann an SRT nó a cuid gníomhairí do chuid sonraí pearsanta, tá cearta áirithe agat i ndáil leis na sonraí sin. Tugtar achoimre ar na cearta sin thíos. Féadfaidh go mbeidh ar an mBanc Ceannais tuilleadh faisnéise a fháil uait sula mbeidh sé in ann freagairt do d’iarratas. Féadfaidh go mbeidh raon feidhme ceart áirithe faoi réir srianta nó eisceachtaí ar leith mar a fhoráiltear faoin reachtaíocht um chosaint sonraí.

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú trí theagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Gníomhach um Chosaint Sonraí (dataprotection@centralbank.ie) nó tríd an bhfoirm iarratais um chearta an duine is ábhar do na sonraí.

Tá na cearta seo a leanas agat:

  • an ceart chun cóip de na sonraí pearsanta atá ar seilbh againn fút a fháil mar aon le faisnéis faoin gcaoi ina n-úsáidtear iad;

  • an ceart chun iarratas a dhéanamh go ndéanfaí faisnéis mhíchruinn, neamhiomlán nó faisnéis nach bhfuil cothrom le dáta a cheartú;

  • an ceart a iarraidh go srianfaí próiseáil do chuid faisnéise in imthosca áirithe. I gcás ina bhfeidhmeofar an ceart seo, ceadófar don SRT do chuid sonraí pearsanta a stóráil ach beidh cosc ar úsáid eile a bhaint as na sonraí sin ach amháin in imthosca teoranta.

Tá an ceart agat freisin gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí tráth ar bith. 

Ceisteanna agus gearáin

Má bhíonn aon cheisteanna agat maidir leis an SRT, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ar info@depositguarantee.ie. Nó má bhíonn aon cheisteanna agat maidir le hábhar an fhógra seo, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Gníomhach um Chosaint Sonraí sa Bhanc Ceannais ar dataprotection@centralbank.ie. 

Féadfar an ráiteas seo maidir le cosaint sonraí a leasú ó am go ham agus déanfar aon leasuithe ar an ráiteas a fhógairt ar an leathanach seo.

Faisnéis neamhphearsanta a bhailiú agus a úsáid

Faisnéis neamhphearsanta:  sonraí a bhailítear chun críocha staidrimh agus nach mbaineann le céannacht ar leith. Déanann an suíomh seo faisnéis theicniúil a bhailiú agus a anailísiú d'fhonn measúnú a dhéanamh ar án suíomh gréasáin. Tá na cineálacha faisnéise teicniúla a logáiltear teoranta don mhéid seo a leanas:

  • Seoladh IP*1 fhreastalaí gréasáin an chuairteora

  • An t-ainm fearainn barrleibhéil a úsáidtear (mar shampla .ie, .com, .org, .net)

  • Na leathanaigh ar tugadh cuairt orthu ar an suíomh gréasáin seo, i.e.  URL*2 ar tugadh cuairt orthu

  • An seoladh gréasáin trínar tháinig an cuairteoir orainn, lena n-áirítear aon téarmaí cuardaigh a úsáideadh

  • Sonraí na conaire cliceála ina léirítear trácht na gcuairteoirí ar fud an tsuímh gréasáin seo (mar shampla, na leathanaigh a osclaíodh)

*1 Is ionann seoladh IP agus aitheantóir ríomhaire nó gléis ar líonra Prótacail Rialaithe Tarchurtha/Prótacail Idirlín (TCP/IP), amhail an Gréasán Domhanda. Baineann líonraí úsáid as prótacal TCP/IP chun faisnéis a threorú bunaithe ar sheoladh IP an chinn scríbe. Is é sin le rá, is ionann seoladh IP agus uimhir a shanntar go huathoibríoch do do ríomhaire nuair a bhíonn tú ag scimeáil ar an Idirlíon agus, ar an gcaoi sin, bíonn freastalaithe gréasáin ábalta do ríomhaire a aimsiú agus a aithint. Bíonn seoltaí IP ag teastáil ó ríomhairí chun go mbeidh úsáideoirí ábalta cumarsáid, brabhsáil agus siopadóireacht a dhéanamh ar an Idirlíon.

*2 Is ionann URL (Aimsitheoir Aonfhoirmeach Acmhainne) agus seoladh domhanda doiciméad agus acmhainní eile ar an nGréasán Domhanda.

Úsáidimid Fianáin

Céard is fianáin ann?

Is ionann fianán agus píosa faisnéise i bhfoirm téacschomhaid fhíorbhig a chuirtear ar thiomántán crua an úsáideora Idirlín. Gintear é ag freastalaí leathanaigh ghréasáin, is é sin le rá an ríomhaire a oibríonn suíomh gréasáin. Is é an freastalaí a shocraíonn cibé faisnéis a bheidh san fhianán agus féadfaidh an freastalaí í a úsaid aon uair a thabharfaidh an t-úsáideoir cuairt ar an suíomh. Féadfar smaoineamh ar an bhfianán mar chárta aitheantais an úsáideora Idirlín a chuireann in iúl don suíomh gréasáin go bhfuil an t-úsáideoir tar éis filleadh ar an suíomh.

Cén cuspóir atá ag fianáin?

Le fianáin, féadfar an idirghníomhaíocht idir úsáideoirí agus suíomhanna gréasáin a dhéanamh níos tapúla agus níos éasca. D'uireasa fianán, ba dhoiligh do shuíomh gréasáin cuimneamh ar roghanna an úsáideora nó ar shonraí cláraithe an úsáideora dá dtabharfadh an t-úsáideoir sin cuairt ar an suíomh athuair. Baineann suíomhanna gréasáin úsáid as fianáin toisc go sábhálann siad am ar úsáideoirí agus bíonn eispéireas brabhsála níos éifeachtúla agus níos taitneamhaí acu.

An bhfuil fianáin dainséarach?

Níl. Is píosaí beaga téacs iad fianáin. Ní cláir ríomhairí iad, dá bhrí sin, ní féidir iad a ghníomhú mar chód.

An bhfuil siad ina mbagairt do phríobháideacht úsáideoirí?

Déantar fianáin a stóráil ar thiomántán crua an ríomhaire. Ní bhíonn rochtain acu ar an tiomántán crua - dá bhrí sin, ní féidir le fianán faisnéis eile atá sábháilte ar an tiomántán crua a léamh ná ní féidir leis seoladh ríomhphoist an úsáideora a fháil etc. Ní bhíonn iontu ach cibé faisnéis a bheidh curtha ar fáil ag na húsáideoirí féin do shuíomh gréasáin ar leith agus ní féidir leo ach an fhaisnéis sin a aistriú chuig an bhfreastalaí.

Céard a dhéanann ár gcuid fianán?

Le húsáid fianán, cinntítear feidhmiú bunúsach ár suímh gréasáin agus ár staidrimh do Google Analytics chun gur féidir linn ár rannpháirtíocht lenár gcuid úsáideoirí a fheabhsú. Dá ndéanfaí  eagarthóireacht ar do roghanna fianán, d'fhéadfaí bac a chur ar fheidhmiú rianúil ghnéithe áirithe dár suímh gréasáin.

An féidir leat an chaoi ina n-oibríonn fianáin a rialú?

Is féidir. Is féidir le húsáideoirí a gcuid brabhsálaithe a shocrú chun go nglacfaidh siad leis na fianáin go léir nó cuid díobh nó chun go ndiúltóidh siad do na fianáin go léir nó cuid díobh. Leis na leaganacha is déanaí de na brabhsálaithe móréilimh go léir, tugtar leibhéal rialaithe d'úsáideoirí i leith fianán. Le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir leis an gcaoi inar féidir leat fianáin a rialú le do bhrabhsálaí, téigh go dtí http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=1.